سار مهاجر
يادداشت ها و خاطرات
اولين پست
هيچ چيزي مانند انتخاب اسم سخت نيست آنگاه كه از اين اسم چيزي متولد مي شود كه اين اسم را سالها با خود خواهد داشت و اين كار برايم خيلي سخت است ولي بالاخره خودم را راضي كردم ابتدا مي خواستم آنرا نازلي بگذارم چون اين اسم را خيلي دوست دارم اما همچنان كه از گذاشتن اين اسم بر روي دخترم منصرف شدم از گذاشتن اين اسم بر روي اين صفحه هم منصرف شدم .
يافتن اسم براي دخترم هم همين قدر سخت بود.
اما چرا سار ؟
چون من از دياريم كه سارهاي فراوان دارد و هيچكدام آنجا نمي مانند و از آنجا كوچ مي كنند من هم ساري مهاجرم .
منظر ديدار شما هستم