سار مهاجر
يادداشت ها و خاطرات
درد مشترك
در مدتي كه از نوشتن دور افتاده ام نوشتن برايم سخت شده است . در دوران تحصيل هيچگاه انشاء خوبي ننوشته ام چون بلد نيستم . چرا اين هنر را ياد نگرفتم ؟ ايا اين هنر ذاتي است يا مي توان آنرا ياد گرفت . خيلي از چيزهايي كه در ما بلديم ذاتي ياد گرفته ايم.
برنامه ها و ايده هاي خوبي بوده اند اما پياده كنندگان كه ما اعضاي جامعه باشيم هميشه از آن طفره رفته ايم . در كتابهاي دبستان آموزش خط ريز است اما معلمان از بچه ها مي خواهند آنطور ننويسند . زنگ ورزش با زنگ تفريح استباه گرفته مي شود و ...