سار مهاجر
يادداشت ها و خاطرات
حافظه با نشان دهنده حجم

اگه كول ديسك پر باشد حسابي باد مي كنه و در غير اينصورت تخت تخته