سار مهاجر
يادداشت ها و خاطرات
باطري قلمي شار مستقيم از طريق USB
باطري قلمي و موبايل كه مستقيم از طريق پورت usb مستقيم شارژ مي شود فوق العاده ساده و قابل استفاده ديگر نيازي به شارژر نداريد
لينك سايت